Fog Light LEDs for 2002-2005 Hyundai Sonata (pair)